ПУБЛИЧНА ПОКАНА

номер BG05М9ОР001-1.039-0003-С01 - 2 / 20.11.2019 г.

Ннаименование: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Асарел – Транс” ООД по ДБФП № BG05М9ОР001-1.039-0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.039 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособовяне на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.

Предмет: Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Асарел – Транс” ООД по ДБФП № BG05М9ОР001-1.039-0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД.

Крайният срок за представяне на офертите е 29.11.2019 г.

"Асарел Транс" ООД
гр. Панагюрище пл. Асарел
тел.0357/64136

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

номер BG05М9ОР001-1.039-0003-С01 - 1 / 04.09.2019 г.

Наименование: Закупуване на оборудване свързано с осигуряване на средства за колективна защита по ДБФП № BG05М9ОР001-1.039-0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.039 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособовяне на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на локална аспирация за улавяне на вредните газове за четири канала за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни автомобили и един за заваръчното помещение.

Крайният срок за представяне на документацията е 14.09.2019 г.

"Асарел Транс" ООД
гр. Панагюрище пл. Асарел
тел.0357/64136