<
Архив

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ
BG05M9OP001-1.026-0003-С01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ЗО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В „АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване” от Стратегията на ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда”.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за избор на доставчик на автомобилни гуми.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 20.03.2019 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за избор на доставчик на смазочни продукти (масла, грес и антифриз).

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 25.02.2019 г.
„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за подновяване на застраховки "Гражданска отоговорност", "КАСКО" и "Застраховка на пътниците в средствата за обществен транспорт" за 2019 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 14.12.2018 г.
„АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.026 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“, Договор № BG05M9OP001-1.026-0003-С01 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Асарел - Транс” ООД”.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване” от Стратегията на ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда”.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на стартерни акумулаторни батерии.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.08.2018 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили КАМАЗ.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.04.2018 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за подновяване на застраховки "Гражданска отоговорност", "КАСКО" и "Застраховка на пътниците в средствата за обществен транспорт" за 2018 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 14.12.2017 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на смазочни продукти(масла, грес и антифриз).

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 11.12.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на резервни части за „ВАЗ Нива”.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 16.11.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховка «Трудова злополука на работници и служители» за 2017-2018.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 19.05.2017 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за дейността «Доставка на стартерни акумулаторни батерии».

Крайният срок за представяне на офертите е до 06.03.2017 г., включително (важи датата на пощенското клеймо).

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за резервни части за автомобили „КАМАЗ“, „УАЗ“ и „АВТОКРАНОВЕ“.

Срок за подаване на офертите, според заданието - до 30.12.2016 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховки «ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ» и «КАСКО» на транспортни средства, собственост на дружеството.

Срок за подаване на офертите, според заданието - до 16:00 на 13.12.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на канцеларски материали.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 28.10.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на смазочни продукти(масла) и антифриз.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 23.09.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на автомобилни гуми.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 26.09.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „ВАЗ Нива”.

Актуална до 27.06.2016, включително (важи датата на пощенското клеймо).

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили "МАН", "Мерцедес" и „Скания".

Актуална до 13.06.2016, включително (важи датата на пощенското клеймо).

„Асарел – Транс” ООД продава следните леки автомобили.

Актуална до 23.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД обявява продажбата на следните резервни части за автомобили.

Актуална до 23.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД продава приложените леки автомобили.

Актуална до 20.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховки «ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ» и «КАСКО» на транспортни средства, собственост на дружеството.

Краен срок до 16:00 на 14.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира процедура за избор на доставчик на резервни части за автомобили „КамАЗ”.

Актуална до 19.11.2015 г. Важи пощенско клеймо.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за избор на доставчик на автомобилни гуми.

Актуална до 16:00 на 18.09.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за избор на доставчик на смазочни продукти.

Актуална до 16:00 на 20.07.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за застраховка "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ".

Актуална до 15.05.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „МАН”, „Мерцедес” и „Скания”.

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че срокът на обявената от нас процедура за избор на доставчик на резервни части за автомобили „МАН”, „Мерцедес” и „Скания” се удължава до 15.01.2015 г. (включително), като всички останали документи остават без промяна. За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел./факс 0357 6 41 36, GSM: 0893 355 811 или на e-mail: asarel_trans@abv.bg. Благодарим Ви и се извиняваме за наложената промяна.

Актуална до 15.01.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „ВАЗ Нива”.

Актуална до 27.10.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на резервни части за автомобили „КамАЗ“.

Актуална до 02.09.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на гориво.

Актуална до 26.06.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на автообилни гуми.

Актуална до 31.05.2014 г.

Обява за продажба на употребявани автомобили

Закупуване на самосвални полуремаркета

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи двe самосвални полуремаркета.

Офертите изпращайте до 05.07.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Закупуване на товарни автомобили за самосвални полуремаркета

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи два товарни автомобила за самосвални полуремаркета.

Офертите изпращайте до 05.07.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Офертно проучване за избор на фирма за обслужване на повдигателни съоръжения

Във връзка с изискванията за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, Асарел - Транс" ООД обявява процедура за избор на изпълнител, с който да бъде сключен писмен договор съгласно чл. 55, т. 7 от Наредбата.

ПОКАНА

Офертите изпращайте до 14.06.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Закупуване на автобус

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи два пътнически автобуса 19+1 места, оборудвани с: климатик, отопление, луксозни седалки, DVD система и монитор.

Офертите изпращайте до 07.06.2013г. на e-mail: asarel_trans@mbox.is-bg.net, или asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ" ЗА 2013 - 2014 Г. СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: ДО 16:00ч. НА 20.05.2013г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАСТРАХОВКИ "ГО", "КАСКО" И "ЗЛОПОЛУКА ПЪТНИЦИ" НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД ЗА 2013г. СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30.11.2012г.

Закупуване на спирачен стенд

Закупуване на багер

Приложение 2 към офертно проучване за избор на доставчик за резервни части на автомобили