<
Архив

„Асарел – Транс” ООД провежда офертно проучване за дейността «Избор на доставчик на смазочни продукти.».


Покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
«Асарел Транс» ООД гр. Панагюрище провежда офертно проучване за избор на доставчик на смазочни продукти.
В случай, че проявите интерес, моля да представите оферта – запечатана в непрозрачен плик съгласно условията на т. IІ. от Техническото задание.
За въпроси и допълнителна информация: Специалист Доставки - Иванка Ганчева тел. 0893 355 811, e-mail: asarel_trans@abv.bg

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 28.11.2022 г.
УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХМЕ И ВТОРИЯ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001 – 1.039 – 0003 – С01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В „АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД”.


С реализацията на проекта „Асарел – Транс” ООД постигна следните цели:
1. Осигуряване на безопасност и здраве при работа;
2. Подобряване условията на труд и работната среда;
3. Повишаване на професионалния и здравния статус на работниците;
4. Подобряване качеството на труд и осигуряване на качествена заетост;
5. Повишаване конкурентноспособността на дружеството;
6. Осигуряване на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси;
7. Повишаване производителността на труда.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ
BG05M9OP001-1.026-0003-С01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ЗО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В „АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД

„Асарел – Транс” ООД провежда офертно проучване за дейността «Доставка на резервни части за автомобили Камаз».

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 16.04.2021 г.
УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХМЕ И ВТОРИЯ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001 – 1.039 – 0003 – С01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В „АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД”.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване” от Стратегията на ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда”.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за избор на застраховател за застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" на транспортните средства и "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз" за 2020 г.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно поканата е 16:00 часа на 11.12.2019 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за дейността «Доставка на резервни части за автомобили Камаз».

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.10.2019 г.

„Асарел – Транс” ООД Офертно проучване за избор на доставчик за дейността «Доставка на резервни части за автомобили «МАН», «ИВЕКО», «ТЕМСА», «СКАНИЯ», «МЕРЦЕДЕС», «ИСУЗО», «БМС» ».

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.10.2019 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за избор на доставчик на автомобилни гуми.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 20.03.2019 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за избор на доставчик на смазочни продукти (масла, грес и антифриз).

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 25.02.2019 г.
„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за подновяване на застраховки "Гражданска отоговорност", "КАСКО" и "Застраховка на пътниците в средствата за обществен транспорт" за 2019 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 14.12.2018 г.
„АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.026 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“, Договор № BG05M9OP001-1.026-0003-С01 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Асарел - Транс” ООД”.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване” от Стратегията на ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда”.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на стартерни акумулаторни батерии.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.08.2018 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили КАМАЗ.

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.04.2018 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за подновяване на застраховки "Гражданска отоговорност", "КАСКО" и "Застраховка на пътниците в средствата за обществен транспорт" за 2018 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 14.12.2017 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на смазочни продукти(масла, грес и антифриз).

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 11.12.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за доставка на резервни части за „ВАЗ Нива”.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 16.11.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховка «Трудова злополука на работници и служители» за 2017-2018.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 19.05.2017 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за дейността «Доставка на стартерни акумулаторни батерии».

Крайният срок за представяне на офертите е до 06.03.2017 г., включително (важи датата на пощенското клеймо).

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за резервни части за автомобили „КАМАЗ“, „УАЗ“ и „АВТОКРАНОВЕ“.

Срок за подаване на офертите, според заданието - до 30.12.2016 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховки «ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ» и «КАСКО» на транспортни средства, собственост на дружеството.

Срок за подаване на офертите, според заданието - до 16:00 на 13.12.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на канцеларски материали.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 28.10.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на смазочни продукти(масла) и антифриз.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 23.09.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на автомобилни гуми.

Срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието, не по-късно от 26.09.2016 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „ВАЗ Нива”.

Актуална до 27.06.2016, включително (важи датата на пощенското клеймо).

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили "МАН", "Мерцедес" и „Скания".

Актуална до 13.06.2016, включително (важи датата на пощенското клеймо).

„Асарел – Транс” ООД продава следните леки автомобили.

Актуална до 23.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД обявява продажбата на следните резервни части за автомобили.

Актуална до 23.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД продава приложените леки автомобили.

Актуална до 20.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за застраховки «ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ» и «КАСКО» на транспортни средства, собственост на дружеството.

Краен срок до 16:00 на 14.12.2015 г.

„Асарел – Транс” ООД стартира процедура за избор на доставчик на резервни части за автомобили „КамАЗ”.

Актуална до 19.11.2015 г. Важи пощенско клеймо.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за избор на доставчик на автомобилни гуми.

Актуална до 16:00 на 18.09.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за избор на доставчик на смазочни продукти.

Актуална до 16:00 на 20.07.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за застраховка "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ".

Актуална до 15.05.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „МАН”, „Мерцедес” и „Скания”.

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че срокът на обявената от нас процедура за избор на доставчик на резервни части за автомобили „МАН”, „Мерцедес” и „Скания” се удължава до 15.01.2015 г. (включително), като всички останали документи остават без промяна. За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел./факс 0357 6 41 36, GSM: 0893 355 811 или на e-mail: asarel_trans@abv.bg. Благодарим Ви и се извиняваме за наложената промяна.

Актуална до 15.01.2015 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява офертно проучване за доставка на резервни части за автомобили „ВАЗ Нива”.

Актуална до 27.10.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на резервни части за автомобили „КамАЗ“.

Актуална до 02.09.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на гориво.

Актуална до 26.06.2014 г.

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД обявява процедура по избор на доставчик на автообилни гуми.

Актуална до 31.05.2014 г.

Обява за продажба на употребявани автомобили

Закупуване на самосвални полуремаркета

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи двe самосвални полуремаркета.

Офертите изпращайте до 05.07.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Закупуване на товарни автомобили за самосвални полуремаркета

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи два товарни автомобила за самосвални полуремаркета.

Офертите изпращайте до 05.07.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Офертно проучване за избор на фирма за обслужване на повдигателни съоръжения

Във връзка с изискванията за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, Асарел - Транс" ООД обявява процедура за избор на изпълнител, с който да бъде сключен писмен договор съгласно чл. 55, т. 7 от Наредбата.

ПОКАНА

Офертите изпращайте до 14.06.2013г. на e-mail: asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

Закупуване на автобус

"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД търси да закупи два пътнически автобуса 19+1 места, оборудвани с: климатик, отопление, луксозни седалки, DVD система и монитор.

Офертите изпращайте до 07.06.2013г. на e-mail: asarel_trans@mbox.is-bg.net, или asarel_trans@abv.bg на вниманието на Управителя – инж. Анг. Батаклиев.

За допълнителна информация тел.: 0357 6 41 36.

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ" ЗА 2013 - 2014 Г. СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: ДО 16:00ч. НА 20.05.2013г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАСТРАХОВКИ "ГО", "КАСКО" И "ЗЛОПОЛУКА ПЪТНИЦИ" НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД ЗА 2013г. СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30.11.2012г.

Закупуване на спирачен стенд

Закупуване на багер

Приложение 2 към офертно проучване за избор на доставчик за резервни части на автомобили