<
Актуално

„Асарел – Транс” ООД провежда офертно проучване за дейността «Доставка на резервни части за автомобили Камаз».

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 16.04.2021 г.
УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХМЕ И ВТОРИЯ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001 – 1.039 – 0003 – С01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В „АСАРЕЛ – ТРАНС” ООД”.


С реализацията на проекта „Асарел – Транс” ООД постигна следните цели:
1. Осигуряване на безопасност и здраве при работа;
2. Подобряване условията на труд и работната среда;
3. Повишаване на професионалния и здравния статус на работниците;
4. Подобряване качеството на труд и осигуряване на качествена заетост;
5. Повишаване конкурентноспособността на дружеството;
6. Осигуряване на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси;
7. Повишаване производителността на труда.