<
Актуално

„Асарел – Транс” ООД стартира офертно проучване за за дейността «Доставка на резервни части за автомобили Камаз».

Крайният срок за подаване на офертите, съгласно изискванията на заданието е 30.10.2019 г.
Спечелихме втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.039 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, Договор № BG05M9OP001-1.039 -0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД

На 16.07.2019 година между Министерството на труда и социалната политика, „Асарел – Транс” ООД и СНЦ „МИГ – Община Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, се подписа втория тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.039 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, Договор № BG05M9OP001-1.039 -0003-С01 „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Асарел – Транс” ООД.